زانو صفحه دار روپیچ کوپلی 3/4*20 ایزوپایپ (سنگین)

C-102
ایزوپایپ
موجود
زانو صفحه دار کوپلی
مشخصات فنی

زانو صفحه دار روپیچ کوپلی 3/4*20 ایزوپایپ (سنگین)