زانو روپیچ کوپلی 1/2*16 ایزوپایپ

C-267
ایزوپایپ
موجود
زانو روپیچ کوپلی
مشخصات فنی

زانو روپیچ کوپلی 1/2*16 ایزوپایپ