لوله 5 لایه ایزوپایپ 20 PEX-AL-PERT

C-010
ایزوپایپ
موجود
PEX/AL/PEX
مشخصات فنی

لوله 5 لایه ایزوپایپ 20 PEX-AL-PERT