لوله 5 لایه ایزوپایپ 32 PEX-AL-PERT

C-012
ایزوپایپ
موجود
PEX/AL/PEX
مشخصات فنی

لوله 5 لایه ایزوپایپ 32 PEX-AL-PERT