لوله 5 لایه ایزوپایپ 40 PEX-AL-PERT

C-013
ایزوپایپ
موجود
PEX/AL/PEX
مشخصات فنی

لوله 5 لایه ایزوپایپ 40 PEX-AL-PERT