لوله 5 لایه ایزوپایپ 50 PEX-AL-PERT

C-014
ایزوپایپ
موجود
PEX/AL/PEX
مشخصات فنی

لوله 5 لایه ایزوپایپ 50 PEX-AL-PERT