زانو صفحه دار روپیچ پرسی 3/4*16 ایزوپایپ

P-101
ایزوپایپ
موجود
زانو صفحه دار پرسی
مشخصات فنی

زانو صفحه دار روپیچ پرسی 3/4*16 ایزوپایپ