زانو صفحه دار روپیچ پرسی 3/4*20 ایزوپایپ

P-102
ایزوپایپ
موجود
زانو صفحه دار پرسی
مشخصات فنی

زانو صفحه دار روپیچ پرسی 3/4*20 ایزوپایپ