زانو صفحه دار توپیچ پرسی 1/2*16 ایزوپایپ

P-103
ایزوپایپ
موجود
زانو صفحه دار پرسی
مشخصات فنی

زانو صفحه دار توپیچ پرسی 1/2*16 ایزوپایپ