زانو صفحه دار توپیچ پرسی 1/2*20 ایزوپایپ

P-104
ایزوپایپ
موجود
زانو صفحه دار پرسی

مشخصات فنی زانو صفحه دار توپیچ پرسی 1/2*20 ایزوپایپ