زانو صفحه دار توپیچ پرسی 1/2*20 ایزوپایپ

P-104
ایزوپایپ
موجود
زانو صفحه دار پرسی
مشخصات فنی

زانو صفحه دار توپیچ پرسی 1/2*20 ایزوپایپ