زانو صفحه دار توپیچ پرسی 3/4*16 ایزوپایپ

P-247
ایزوپایپ
موجود
زانو صفحه دار پرسی
مشخصات فنی

زانو صفحه دار توپیچ پرسی 3/4*16 ایزوپایپ