زانو صفحه دار توپیچ پرسی 3/4*20 ایزوپایپ

P-248
ایزوپایپ
موجود
زانو صفحه دار پرسی
مشخصات فنی

زانو صفحه دار توپیچ پرسی 3/4*20 ایزوپایپ