زانو خاردار توپیچ پرسی 1/2*16 ایزوپایپ (سنگین)

P-105
ایزوپایپ
موجود
زانو دیواری پرسی
مشخصات فنی

زانو خاردار توپیچ پرسی 1/2*16 ایزوپایپ (سنگین)