زانو خاردار توپیچ پرسی 1/2*16 ایزوپایپ

P-105-1
ایزوپایپ
موجود
زانو دیواری پرسی

مشخصات فنی زانو خاردار توپیچ پرسی 1/2*16 ایزوپایپ