زانو خاردار توپیچ پرسی 1/2*20 ایزوپایپ (سنگین)

P-106
ایزوپایپ
موجود
زانو دیواری پرسی
مشخصات فنی

زانو خاردار توپیچ پرسی 1/2*20 ایزوپایپ (سنگین)