زانو خاردار توپیچ پرسی 1/2*20 ایزوپایپ

P-106-1
ایزوپایپ
موجود
زانو دیواری پرسی

مشخصات فنی زانو خاردار توپیچ پرسی 1/2*20 ایزوپایپ