سه راه تخت صفحه دار روپیچ پرسی 20*3/4*20 ایزوپایپ

P-110
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 180 صفحه دار پرسی
مشخصات فنی

سه راه تخت صفحه دار روپیچ پرسی 20*3/4*20 ایزوپایپ