سه راه تخت صفحه دار توپیچ پرسی 16*1/2*20 ایزوپایپ

P-112
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 180 صفحه دار پرسی
مشخصات فنی

سه راه تخت صفحه دار توپیچ پرسی 16*1/2*20 ایزوپایپ