سه راه تخت خاردار توپیچ پرسی 16*1/2*16 ایزوپایپ

P-114
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 180 دیواری پرسی
مشخصات فنی

سه راه تخت خاردار توپیچ پرسی 16*1/2*16 ایزوپایپ