سه راه کنج صفحه دار روپیچ پرسی 16*3/4*16 ایزوپایپ

P-117
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 90 صفحه دار پرسی
مشخصات فنی

سه راه کنج صفحه دار روپیچ پرسی 16*3/4*16 ایزوپایپ