سه راه کنج صفحه دار روپیچ پرسی 20*3/4*20 ایزوپایپ

P-119
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 90 صفحه دار پرسی
مشخصات فنی

سه راه کنج صفحه دار روپیچ پرسی 20*3/4*20 ایزوپایپ