سه راه کنج صفحه دار توپیچ پرسی 16*1/2*16 ایزوپایپ

P-120
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 90 صفحه دار پرسی
مشخصات فنی

سه راه کنج صفحه دار توپیچ پرسی 16*1/2*16 ایزوپایپ