سه راه کنج صفحه دار توپیچ پرسی 20*1/20*20 ایزوپایپ

P-122
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 90 صفحه دار پرسی
مشخصات فنی

سه راه کنج صفحه دار توپیچ پرسی 20*1/20*20 ایزوپایپ