سه راه کنج خاردار توپیچ پرسی 16*1/2*16 ایزوپایپ (سنگین)

P-123
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 90 دیواری پرسی
مشخصات فنی

سه راه کنج خاردار توپیچ پرسی 16*1/2*16 ایزوپایپ (سنگین)