سه راه کنج خاردار توپیچ پرسی 16*1/2*20 ایزوپایپ

P-124-1
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 90 دیواری پرسی
مشخصات فنی

سه راه کنج خاردار توپیچ پرسی 16*1/2*20 ایزوپایپ