سه راه کنج خاردار توپیچ پرسی 20*1/2*20 ایزوپایپ (سنگین)

P-125
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 90 دیواری پرسی
مشخصات فنی

سه راه کنج خاردار توپیچ پرسی 20*1/2*20 ایزوپایپ (سنگین)