سه راه کنج خاردار توپیچ پرسی 20*1/2*20 ایزوپایپ

P-125-1
ایزوپایپ
موجود
سه راهی 90 دیواری پرسیسه راهی تبدیل پرسی
مشخصات فنی

سه راه کنج خاردار توپیچ پرسی 20*1/2*20 ایزوپایپ