سه راه تبدیلی پرسی 20*16*16 ایزوپایپ

P-131
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل پرسی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی پرسی 20*16*16 ایزوپایپ