سه راه تبدیلی پرسی 20*16*20 ایزوپایپ

P-132
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل پرسی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی پرسی 20*16*20 ایزوپایپ