سه راه تبدیلی پرسی 25*16*25 ایزوپایپ

P-133
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل پرسی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی پرسی 25*16*25 ایزوپایپ