سه راه تبدیلی پرسی 32*16*32 ایزوپایپ

P-135
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل پرسی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی پرسی 32*16*32 ایزوپایپ