سه راه تبدیلی پرسی 32*20*32 ایزوپایپ

P-136
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل پرسی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی پرسی 32*20*32 ایزوپایپ