سه راه تبدیلی پرسی 32*25*32 ایزوپایپ

P-137
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل پرسی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی پرسی 32*25*32 ایزوپایپ