سه راه تبدیلی پرسی 16*16*25 ایزوپایپ

P-235
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل پرسی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی پرسی 16*16*25 ایزوپایپ