سه راه تبدیلی پرسی 20*20*16 ایزوپایپ

P-237
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل پرسی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی پرسی 20*20*16 ایزوپایپ