سه راه تبدیلی پرسی 25*16*20 ایزوپایپ

P-238
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل پرسی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی پرسی 25*16*20 ایزوپایپ