سه راه تبدیلی پرسی 25*25*20 ایزوپایپ

P-240
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل پرسی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی پرسی 25*25*20 ایزوپایپ