سه راه تبدیلی پرسی 25*25*32 ایزوپایپ

P-250
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل پرسی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی پرسی 25*25*32 ایزوپایپ