سه راه تبدیلی پرسی 16*20*25 ایزوپایپ

P-251
ایزوپایپ
موجود
سه راهی تبدیل پرسی
مشخصات فنی

سه راه تبدیلی پرسی 16*20*25 ایزوپایپ