سه راه توپیچ پرسی 16*1/2*16 ایزوپایپ

P-141
ایزوپایپ
موجود
سه راهی توپیچ پرسی
مشخصات فنی

سه راه توپیچ پرسی 16*1/2*16 ایزوپایپ