سه راه توپیچ پرسی 20*3/4*20 ایزوپایپ

P-144
ایزوپایپ
موجود
سه راهی توپیچ پرسی
مشخصات فنی

سه راه توپیچ پرسی 20*3/4*20 ایزوپایپ