سه راه توپیچ پرسی 25*1/2*25 ایزوپایپ

P-145
ایزوپایپ
موجود
سه راهی توپیچ پرسی
مشخصات فنی

سه راه توپیچ پرسی 25*1/2*25 ایزوپایپ