سه راه توپیچ پرسی 25*3/4*25 ایزوپایپ

P-146
ایزوپایپ
موجود
سه راهی توپیچ پرسی
مشخصات فنی

سه راه توپیچ پرسی 25*3/4*25 ایزوپایپ