سه راه توپیچ پرسی 32*3/4*32 ایزوپایپ

P-148
ایزوپایپ
موجود
سه راهی توپیچ پرسی
مشخصات فنی

سه راه توپیچ پرسی 32*3/4*32 ایزوپایپ