سه راه توپیچ پرسی 32*1*32 ایزوپایپ

P-149
ایزوپایپ
موجود
سه راهی توپیچ پرسی

مشخصات فنی سه راه توپیچ پرسی 32*1*32 ایزوپایپ