زانو مساوی پرسی 16*16 ایزوپایپ

P-154
ایزوپایپ
موجود
زانو 90 پرسی
مشخصات فنی

زانو مساوی پرسی 16*16 ایزوپایپ