زانو مساوی پرسی 20*20 ایزوپایپ

P-155
ایزوپایپ
موجود
زانو 90 پرسی
مشخصات فنی

زانو مساوی پرسی 20*20 ایزوپایپ