زانو مساوی پرسی 25*25 ایزوپایپ

P-156
ایزوپایپ
موجود
زانو 90 پرسی
مشخصات فنی

زانو مساوی پرسی 25*25 ایزوپایپ