زانو مساوی پرسی 32*32 ایزوپایپ

P-157
ایزوپایپ
موجود
زانو 90 پرسی
مشخصات فنی

زانو مساوی پرسی 32*32 ایزوپایپ