زانو مساوی پرسی 40*40 ایزوپایپ

P-158
ایزوپایپ
موجود
زانو 90 پرسی
مشخصات فنی

زانو مساوی پرسی 40*40 ایزوپایپ